Thanksgiving Snow by Travis Novitsky

 Thanksgiving Snow by Travis Novitsky
Photographer: